Tłumaczenia kart charakterystyki sybstancji niebezpiecznych

Ciekawostki, Rodzaje tłumaczeń

Jak dokonać tłumaczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych? Czym właściwie jest karta charakterystyki substancji niebezpiecznych? I w jakim celu wykonuje się tego rodzaju tłumaczenia?

Wiele substancji, które pojawiają się na rynku, jest obostrzona przepisami, które bezwzględnie muszą być przestrzegane i pozwalają na bezpieczne działania w zakresie danych substancji.

Czym jest karta charakterystyki substancji niebezpiecznych?

Zgodnie z definicją, karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest dokumentem zawierającym opis zagrożeń, które spowodować może określona substancja  lub mieszanina chemiczna. Zawiera w sobie podstawowe dane fizykochemiczne na temat danej substancji.

Celem karty charakterystyki substancji niebezpiecznej jest informowanie o zagrożeniach związanych z substancją, metodach zapobiegania tych zagrożeń oraz procedurach, które należy wdrożyć przy skażeniach mieszaninach opisywanych w karcie.

Tego rodzaju dokument jest obowiązkowy w krajach Unii Europejskiej, NAFTA oraz wielu innych państwach. Sporządzany jest przez producentów chemikaliów i przekazywany nabywcą, na których ciąży obowiązek przechowywania i przekazywania kart charakterystyki substancji osobom, które będą miały styczność z tymi chemikaliami.

Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych, nazywa się również MSDS (skrót od ang.:material safety data sheet) lub SDS (skrót od ang.: safety data sheet).

Sprawdź: Rodzaje tłumaczeń pisemnych

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych w Unii Europejskiej

Każde państwo niezależne, NAFTA oraz Unia Europejska, mają własne opracowane wytyczne tworzenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych. Przepisy nam najbliższe, reguluje UE, która w sposób szczególny traktuje obchodzenie się z mieszaninami chemicznymi.

W Europejskim Obszarze Gospodarczym układ karty charakterystyki i jej niezbędną zawartość definiuje Rozporządzenie WE 1907/2006 REACH, paragraf 31, załącznik II, który został zmieniony Rozporządzeniem WE 2015/830 z dnia 28.05.2015 r. ze sprostowaniem z dnia 17.01.2017 r. (zastępujące rozporządzenie (UE) nr 453/2010) oraz rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywy Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z dnia 18 grudnia 2006 roku.

Karta charakterystyki zgodna z REACH zawiera datę sporządzenia, datę aktualizacji, numer wersji i następujące numerowane punkty:

Sekcja 1:

Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1.4. Numer telefonu alarmowego

Sekcja 2:

Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2.2. Elementy oznakowania

2.3. Inne zagrożenia

Sekcja 3:

Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

3.2. Mieszaniny

Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Sekcja 5:

Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Sekcja 6:

Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sekcja 7:

Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Sekcja 8:

Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

8.2. Kontrola narażenia

Sekcja 9:

Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

9.2. Inne informacje

Sekcja 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

10.2. Stabilność chemiczna

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, których należy unikać

10.5. Materiały niezgodne

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Sekcja 11:

Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące działań toksycznych

Sekcja 12:

Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

12.3. Zdolność do bioakumulacji

12.4. Mobilność w glebie

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Sekcja 13:

Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Sekcja 14:

Informacje dotyczące transportu

14.1. Numer UN (Numer ONZ)

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa ONZ

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrożenia dla środowiska

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Sekcja 15:

Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Sekcja 16:

Inne informacje

Kliknij: Jak zostać tłumaczem Netflixa?

Jak tłumaczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych?

Tłumaczenie SDS to proces wymagający od tłumacza znajomości specyficznej terminologii. Przekład musi być spójny i jasny dla odbiorcy. Przekład powinien być zgodny z obecnymi rozporządzeniami, więc aktualizacja kart charakterystyki  również na bieżąco podlega tłumaczeniom.

Specjalistyczne tłumaczenia cechują się wysoką jakością, czytelną formą i bezbłędnym przekładem treści. Sytuacje, w których niedokładnie dokonano tłumaczenia SDS, są niedopuszczalne. Bardzo często karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, zawierają w sobie informacje o tym, jaki wpływ na człowieka i środowisko ma dana mieszanina chemiczna. Zatem, na tłumaczeniach ciąży duża odpowiedzialność, a wszelkie błędy mogą mieć katastrofalne skutki.

Kto może wykonać tłumaczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych?

Nawet znając dobrze język obcy, z którego zostanie dokonany przekład karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, nie jest oczywistym, aby uzyskać prawidłowy i bezbłędny efekt. Znajomość samego języka obcego to za mało, aby przekładać specjalistycznie. Tłumacz powinien posiadać szerszą wiedzę, rozumieć problematykę danego zagadnienia, wychodzić poza swoje językowe kompetencje. Biura tłumaczeń dbają o jakość przekładów i współpracują z tłumaczami, dla których tłumaczenia techniczne (należące do  grupy specjalistycznych) nie są obce.

Tłumacz, który podejmie się zadania przekładu kart substancji niebezpiecznych, powinien cechować się w następujący sposób:

  • perfekcyjna znajomość języka obcego – konieczny warunek, który pozwoli uzyskać bezbłędny przekład
  • znajomość dziedziny, której dotyczy tłumaczenie. Tylko wiedza na temat związany z SDS da w rezultacie tłumaczenie nie zawierające błędów merytorycznych
  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych. Tłumacz musi orientować się w przepisach prawnych, aby na bieżąco aktualizować kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej
  • rozszerzona wiedza ogólna – tłumacz w przekładach SDS napotyka terminologię medyczną chemiczną, fizyczną oraz urzędową

Tłumacz kart charakterystyki substancji niebezpiecznych ponosi dużą odpowiedzialność za wykonaną pracę. Brak wystarczającej wiedzy, która w wyniku da błędny przekład, może doprowadzić do rozległych i poważnych katastrof. Skutki błędów mogą być nawet śmiertelne, dla osób mających kontakt z chemikaliami, a którzy opierają się na nieprawidłowo przygotowanych tłumaczeniach kart charakterystyk SDS.

Bardzo często, tłumaczami takich kart, zostają osoby bezpośrednio związane z branżą, w której substancja jest wytwarzana. Biochemicy, biolodzy, chemicy, fizycy, lekarze, prawnicy to tylko niektóre z zawodów, które dobrze sprawdzają się także w roli tłumacza kart substancji niebezpiecznych. Znają dziedzinę, a języka obcego nabyli podczas pracy za granicą lub korzystając z językowych kursów nakierowanych na konkretny obszar terminologiczny.

Ciekawe artykuły:

Problemy związane z organizacja pracy tłumacza

Historia tłumaczeń ustnych

Ile państw jest na świecie?

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]