Odpowiedzialność tłumacza przysiegłęgo

Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego

Praca tłumacza

Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego to nie tylko puste hasło, które ma dobrze i poważnie brzmieć, ale bardzo ważny aspekt pracy specjalistów wykonujących tłumaczenia przysięgłe. Tu ma ona nie tylko wymiar symboliczny i rzeczywisty, ale jest także jest jednym z filarów, na których buduje się tego rodzaju przekłady. To także jedna z najważniejszych cech ekspertów z tej branży. Jest to tak istotne, ponieważ odpowiedzialność to świadomość tego, co robisz, i jaki masz wpływ na życie drugiego człowieka. To także dojrzałość, mądrość, ostrożność, rozwaga i trzeźwe patrzenie na sprawę. Molier dawno temu powiedział bardzo mądre słowa, które świetnie odnoszą się do odpowiedzialności tłumacza przysięgłego: „jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to, co robimy, także za to, czego nie robimy”.

Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego – Zawód: tłumacz przysięgły

Odpowiedzialność nie dotyczy tylko i wyłącznie tłumaczy przysięgłych. Możesz zapytać: jak to? Dlaczego? Niezależnie czy jesteś tłumaczem przysięgłym, tłumaczem zwykłym, prawnikiem, urzędnikiem, lekarzem, krawcową, mechanikiem, sprzedawcą czy kierowcą; obowiązuje Cię odpowiedzialność za pracę, którą wykonujesz. Jest to część składowa wszystkich elementów, które budują osobę profesjonalisty przez wielkie „P”. Są jednak zawody, w których słowo to nabiera zupełnie innego wymiaru. W „Małym Księciu” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego padają słowa: „jesteś odpowiedzialny za to co oswoiłeś”. To bardzo piękny cytat, który każda osoba myśląca na poważnie o byciu „profesjonalistą” powinna sobie wziąć głęboko do serca. A najbardziej tłumacz przysięgły, który w końcu każdego dnia swojej pracy będzie obcował /obcuje z treściami, materiałami i różnego rodzaju dokumentami o statusie formalnym,prawnym, urzędowym czy sądowym. Tu nie ma miejsca na błędy, wpadki, przeinaczenia, dopowiedzenia, nieporozumienia czy pomyłki. Każde odstępstwo czy niewinne „zapomnienie się”, może kosztować dużo. Wszystko i zawsze ma być wykonane na 100%, zapięte na ostatni guzik i wykonane w poszanowaniu wszystkich zasad prawa. Dlaczego? Raz: zawodowiec w żadnej branży nie może do tego dopuścić, dwa: na tym polega najwyższa jakość, trzy: w końcu to zawód o statusie zaufania publicznego.

Dla formalności podamy jeszcze za „Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego” wytyczne, które musi spełnić kandydat na tłumacza przysięgłego. Jesteście ciekawi, jakie są to kryteria? O czym dokładnie mowa? W rozdziale 2 i artykule 2 dowiadujemy się, że może być to osoba fizyczna, która:

 • ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatelstwo Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie i zasadach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa,
 • osoba, która bardzo dobrze zna język polski,
 • osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba, która nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,
 • osoba na kandydata na tłumacza przysięgłego musi mieć ukończone studia wyższe,
 • kandydat, który złożył z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski. Innymi słowy mówiąc osoba, która zdała egzaminem na tłumacza przysięgłego.

Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego: Czym zajmuje się tłumacz przysięgły?

Odpowiedzialność jest wpisana w zawód tłumacza przysięgłego, zresztą temat ten porusza „Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku (zajrzyj do niej, jest dostępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości), a nad odpowiednim wypełnianiem obowiązków zawodowych tych specjalistów czuwa Komisja Odpowiedzialności Zawodowej.

A czym zajmuje się tłumacz przysięgły? Każda osoba, która zdała egzamin na tłumacza przysięgłego, dopełniła wszystkich formalnych wymogów, złożyła ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości, otrzymała pieczęć i została wpisana na listę tłumaczy przysięgłych ma uprawnienia do czynności tłumacza przysięgłego. A o czym dokładnie mowa? Tutaj z pomocą przychodzi nam przywołana wcześniej ustawa. Do uprawnień takiego eksperta należy:

 • sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także sprawdzanie i poświadczanie tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby,
 • sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzanie i poświadczanie odpisów pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby,
 • dokonywanie tłumaczenia ustnego.

Ale nie samymi uprawnieniami taki tłumacz żyje. O co chodzi? Co mamy na myśli? Oprócz uprawnień, ma on także obowiązki. Mówi o tym rozdział 3, artykuł 14 przywoływanej już „Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego„. To właśnie tam możesz dowiedzieć się, że zobowiązany jest on do:

 • wykonywania powierzonych mu zadań ze szczególną starannością i bezstronnością, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa,
 • zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności, z którymi zapoznał się w związku z tłumaczeniem,
 • doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Mówiąc o tym, czym zajmuje się tłumacz przysięgły nie może, nie pojawić się termin repertorium czynności takiego specjalisty. Co co chodzi? Co kryje się pod tym terminem? Zawiera ono zapis wszystkich czynności tłumacza przysięgłego.

Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego: Czym się różni tłumaczenie uwierzytelnione od zwykłego?

Mówiąc o odpowiedzialności tłumacza przysięgłego warto także odpowiedzieć na pytanie: czym się różni tłumaczenie uwierzytelnione od zwykłego? Tu wszystko obraca się wokół osoby tłumacza przysięgłego; niezależnie od tego czy mówimy o tłumaczeniu ustnym czy tłumaczeniu pisemnym. A taki ekspert mając prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego może dokonywać uwierzytelnienia tłumaczenia wszystkich treści i dokumentów o statusie formalnym, administracyjnym, urzędowym, sądowym, prawnym. W przeciwieństwa do tłumaczenia zwykłego, specjalista ma tu tak zwaną pieczęć. Służy ona do poświadczania tłumaczeń, a także do poświadczania odpisów pism pism wydawanych w formie pisemnej. Co zawiera taka pieczęć? Imię i nazwisko tłumacza przysięgłego, a w środku wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych.

Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego: Dobry tłumacz przysięgły – czyli jaki?

W temacie odpowiedzialności tłumacza przysięgłego należy też powiedzieć kilka słów na temat tego, kim jest dobry tłumacz przysięgły. A tu, jak w każdej innej specjalizacji i zawodzie, obowiązuje zasada – najlepsi specjaliści to zawodowcy w pełnym tego słowa znaczeniu. Charakteryzują się profesjonalizmem, uczciwością, rzetelnością i solidnością. To ludzie, których doświadczenie mówi samo za siebie. Posiadają także bardzo dużą wiedzę i odznaczają się praktycznymi umiejętnościami. Poza tym odznaczają się prawdziwą odpowiedzialnością za zadania, których się podejmują. Nie można także zapomnieć o tym, że dobrego tłumacza zawsze pozna się po jego pracy i tym, że jego klienci chętnie go polecają. To jest zarazem najlepsza reklama i świadectwo zawodowstwa dla takiego eksperta.

Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego: Na czym polega odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego?

Więc jak to jest z tą odpowiedzialnością zawodową tłumacza? Rozdział 4 w artykule 29 mówi o Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Dlaczego o tym wspominamy? To właśnie ten organ czuwa nad należytym wypełnianiem obowiązków przez tłumaczy przysięgłych. W tym samym rozdziale, ale artykule 24, dowiadujemy się, że: „postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej tłumacza przysięgłego wszczyna i przeprowadza Komisja Odpowiedzialności Zawodowej na wniosek Ministra Sprawiedliwości lub wojewody”. Oczywiście dobremu i odpowiedzialnemu specjaliście żadna komisja nie straszna. Kto wypełnia swoje obowiązki z należytą starannością i odpowiedzialnością, ten nie ma się o nic martwić.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]