jak zostac tlumaczem w ministerstwie sprawiedliwosci, tlumacz w ministerstwie sprawiedliwosci

Jak zostać tłumaczem w Ministerstwie Sprawiedliwości?

Ciekawostki, Praca tłumacza

jak zostac tlumaczem w ministerstwie sprawiedliwosci, tlumacz w ministerstwie sprawiedliwosci

Chciałbyś pracować jako tłumacz w Ministerstwie Sprawiedliwości? Wszystko przed Tobą! Przygotuj się jednak na dużo nauki. Nie obejdzie się też bez trudnego egzaminu, ale dla chcącego nic trudnego! Jeśli dopiero w tym momencie zamierzasz zacząć swoją edukacją, już na starcie pomyśl o tym, co będzie Ci niezbędne do zdobycia uprawnień tłumacza przysięgłego. Im wcześniej zaczniesz przygotowania, tym szybciej dojdziesz do swojego celu. Jakie wymagania stawiane są kandydatom ubiegającym się o wejście do tego zawodu zaufania publicznego? Jak wygląda test i co po egzaminach? Oto informacje, które pomogą Ci spełnić marzenie związane z pracą tłumacza przysięgłego.

Jak zostać tłumaczem w Ministerstwie Sprawiedliwości?

Henry Ford powiedział kiedyś: „patrząc zawsze przed siebie, myśląc o tym, jak zrobić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu, w którym nie ma rzeczy niemożliwych”. Skoro myślisz o pracy tłumacza w Ministerstwie Sprawiedliwości na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, że musisz zdobyć uprawnienia tłumacza przysięgłego. Ze względu na fakt, że jest to zawód zaufana publicznego pewnego dnia czeka Cię podejście do tak zwanego egzaminu na tłumacza przysięgłego. Od razu zaznaczmy, że nawet wśród zawodowców test ten uchodzi za trudny. Skoro wiesz, że chcesz podążyć właśnie taką ścieżką kariery dobrze już jak najwcześniej zdobyć wiedzę prawniczą i rozwijać umiejętności tłumaczenia w wybranej parze językowej.

 • Znajdź kogoś, kto już jest w tym miejscu, w którym chciałbyś być w przyszłości. Najlepiej, aby był to tłumacz przysięgły z wieloletnim doświadczeniem, który aktualnie współpracuje z Ministerstwem Sprawiedliwości. Prześledzenie ścieżki kariery takiego zawodowca pomoże Ci zobaczyć, jaką drogą doszedł tam, gdzie Ty również chcesz być za kilka lat.
 • Miej na uwadze to, że tłumacz przysięgły w swojej pracy ma do czynienia z różnymi dokumentami urzędowymi czy sądowymi. Bardzo ważne jest zdobyć solidną wiedzę prawniczą. Dlaczego? Jest to bowiem bardzo ważne w momencie nabywania uprawnień do wykonywania zawodu, a dokładniej mówiąc w trakcie egzaminu na tłumacza przysięgłego.
 • Zapoznaj się z tekstem Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. To podstawowe źródło informacji dla każdej osoby zainteresowanej właśnie taką ścieżką kariery.

Polecane również dla Ciebie:

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Bolesław Prus napisał kiedyś, że „praca daje okazję odnalezienia siebie samego. Własnej rzeczywistości dla siebie i nikogo innego”. Z kolei Stanisław Staszic był zdania, iż „talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość wielką mu nada”. Chciałbyś mieć 100% pewność, że Ty możesz pewnego dnia zostać tłumaczem przysięgłym? W takim razie już teraz powinieneś zapoznać się z treścią Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku. A dokładniej mówiąc, zainteresuj się rozdziałem 2 i artykułem 2.1. Dowiesz się z tej części dokumentu, o tym, kto może zostać właśnie takim specjalistą.

Jako kandydat na tłumacza przysięgłego musisz spełnić szereg wymagań. Oto one.

 • W świetle polskiego prawa tłumaczem przysięgłym może być tylko osoba fizyczna, która ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,  państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatelstwo Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie i zasadach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa.
 • Jednym z wymogów postawionych przed kandydatami na tłumacza przysięgłego jest znajomość języka polskiego.
 • Trzeba też mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Kolejna sprawa dotyczy niekaralności. Tu ustawa mówi, że każda osoba, która pragnie wejść w przyszłości do grona osób wykonujących zawód tłumacza przysięgłego nie może być karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.
 • Warunkiem jest także ukończenie studiów wyższych.
 • Oczywiście należy również złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, znany jako tak zwany egzamin na tłumacza przysięgłego.

Jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego?

Wiesz już, jakie warunki są postawione przed potencjalnym kandydatem na tłumacza przysięgłego. Zapoznałeś się z nimi i teraz chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej na temat egzaminów. Wiesz, że właśnie ta ścieżka kariery jest tą, którą chcesz podążyć w życiu. Zależy Ci na tym, aby przygotować się solidnie do testów, ponieważ chcesz należeć do grona osób wykonujących zawód zaufania publicznego.

Sprawdźmy więc, co należy i warto wiedzieć o egzaminie na tłumacza przysięgłego.

 • Egzamin zdajesz przed Państwową Komisją Egzaminacyjną.
 • Test na tłumacza przysięgłego składa się z dwóch części.
 • Pierwsza część egzaminu na tłumacza przysięgłego to tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.
 • Druga część egzaminu to tłumaczenie ustne z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.
 • Tylko i wyłącznie pozytywna ocena z testu oznacza zdany egzamin na tłumacza przysięgłego, który sprawia, że nabywasz prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego i otrzymujesz wpis na listę tłumaczy przysięgłych.

Egzamin zdany – co dalej?

W jaki sposób potwierdzisz, że zdałeś z wynikiem pozytywnym egzamin na tłumacza przysięgłego? Prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego potwierdza świadectwo wydane przez Ministra Sprawiedliwości. Nabycie uprawnień następuje z chwilą złożenia ślubowania w Ministerstwie Sprawiedliwości i po wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych. Jako ciekawostkę dodajmy, że tekst roty ślubowania brzmi następująco: „mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową”.

Do czego nabywa uprawnienia tłumacz przysięgły? Rozdział 13 art.13.1. mówi, że:

 • od tej pory tłumacz może sporządzać i poświadczać tłumaczenia z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy oraz do sprawdzać i poświadczać tłumaczenia w tym zakresie, sporządzone przez inne osoby,
 • tłumacz może sporządzać poświadczone odpisy pism w języku obcym, sprawdzać i poświadczać odpisy pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby,
 • wykonywać tłumaczenia ustne.

Należy jednak pamiętać, że ten zawód to nie tylko uprawnienia, ale i obowiązki. Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego wskazuje na trzy rzeczy, które są wymagane od każdego specjalisty. Chodzi tu mianowicie o:

 • uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza nakładają na takiego specjalistę obowiązek wykonywanych mu zadań ze szczególną starannością i bezstronnością, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa,
 • wiąże się to także z zachowaniem w tajemnicy faktów i okoliczności, z którymi zapoznał się w związku z tłumaczeniem,
 • nałożony jest na niego wymóg doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Zawód tłumacza przysięgłego

Pewnego dnia chcesz pracować jako tłumacz w Ministerstwie Sprawiedliwości? George Herbert mawiał: „nie czekaj. Czas nigdy nie będzie „odpowiedni”. Zacznij od miejsca, w którym stoisz i pracuj za pomocą dowolnych narzędzi, jakie masz do dyspozycji. Lepsze narzędzie znajdziesz po drodze”. Wszystko w Twoich rękach. Najważniejsze to mieć świadomość, że do zdania egzaminu na tłumacza przysięgłego niezbędna jest fachowa wiedza i świadomość terminologii prawnej i prawniczej. Oczywiście trzeba zadbać o warsztat tłumacza. Polecamy Ci dużo czytać, brać udział w kursach i warsztatach, które pomogą Ci rozwinąć praktyczne umiejętności i rozwiną Twoje obycie w polskim prawie.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]